قرقری (مفصل) فرمان هایما Haima S7

قرقری (مفصل) فرمان هایما Haima S7

قرقری (مفصل) فرمان هایما Haima S7