پلوس راست (دنده ای) هایما Haima S7

پلوس راست (دنده ای) هایما Haima S7

پلوس راست (دنده ای) هایما Haima S7