مهره ترمز ( فشنگی ترمز ) هایما Haima S7

مهره ترمز ( فشنگی ترمز ) هایما Haima S7

مهره ترمز ( فشنگی ترمز ) هایما Haima S7