چشمی شیشه شوی (نازل آب پاش) جلو راست هایما S5 شرکتی